Bilateral cooperation between the Republic of North Macedonia and the Republic of Serbia


Дипломатските односи меѓу Република Северна Македонија и Република Србија се воспоставени на 08.04.1996 година.


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба за регулирање на односите и за унапредување на соработката меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија“

 • склучена во Скопје на 8 април 1996 година 
 • во сила од  27 јуни 1996 година

2. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај помеѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија“

 • склучена на 4 септември 1996 година
 • во сила од 31 јануари 1997 година

3. „Спогодба меѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за меѓународен патен превоз на патници и стока“

 • склучена во Скопје на 4 септември 1996 година 
 • во сила од 30 јануари 1997 година

4. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за регулирање на граничниот железнички сообраќај“

 • склучена на 4 септември 1996 година
 • во сила од 5 август 1997 година

5. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за заемно поттикнување и заштита на инвестиции“

 • склучена на 4 септември1 996 година 
 • во сила од 22 јули 1997 година

6. „Спогодба меѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за царинска соработка и заемна помош“

 • склучена на 4 септември 1996 година  
 • во сила од 19 април 1997 година

7. „Спогодба меѓу  Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот на доход и данокот на капитал“

 • склучена во Скопје на 4 септември 1996 година 
 • во сила од 22 јули 1997 година

8. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за соработка во областа на ветеринарството“

 • склучен во Скопје на 23 април 1997  година 
 • во сила од 9 март 1998 година

9. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за соработка во областа на растителниот карантин заштита на растенијата“ 

 • склучен во Скопје на 23 април 1997 година 
 • во сила од 10 март 1998 година

10. „Конзуларна конвенција меѓу Република Македонија  и Сојузна Република Југославија“

 • склучена во Белград на 3 јули 1997 година 
 • во сила од 10 април 1998 година

11. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на СРЈ за укинување на визи“

 • склучена во Белград на 3 јули 1997  година 
 • во сила од 10 април 1998 година

12. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на СРЈ за соработка во областа на културата, образованието и спортот“

 • склучена во Белград на 3 јули 199  година   
 • во сила од 10 април 1998 година

13. „Спогодба за научно-техничка соработка меѓу Владата на Република Македонија  и Сојузната Влада на СРЈ“

 • склучена во Белград на 3 јули 1997  година 
 • во сила од 9 март 1998 година

14. „Договор меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија за социјално осигурување“

 • склучен во Белград на 29 декември 2000 година 
 • во сила од 1 април 2002 година

15. „Договор меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија за протегање и опис на државната границата“

 • склучен во Скопје на 23 февруари 2001 година 
 • во сила од 16 јуни 2001 година (депониран во ООН)

16. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на СРЈугославија за соработка во областа на животната средина“  

 • склучена во Белград на 19 јули 2002 година 

17. „Договор меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за правна помош во граѓанските и кривичните предмети“

 • склучен во Скопје на 6 јули 2004 година 
 • во сила од  9 март 2005 година

18. „Спогодба меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора за заштита на македонското национално малцинство во Србија и Црна Гора и за заштита на српското и црногорското  национално малцинство во Република Македонија“

 • склучена во Скопје на 6 јули 2004 година 
 • во сила 19 јули 2005 година

19. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за соработка во областа на одбраната“

 • склучена во Скопје на 10 јуни 2009 година 
 • во сила од 11 јуни 2010 година.

20. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за регулирање на режимот за локален граничен сообраќај“

 • склучена во Скопје на 18 септември 2010 година
 • во сила од 08 декември 2011 година.

21. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за преземање на лица со нелегален влез или престој“

 • склучена во Белград на 4 октомври 2010 година
 • во сила од 01 октомври 2011 година.

22. „Протокол меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за спроведување на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за преземање на лица со нелегален влез или престој“

 • склучен во Белград на 04 октомври 2010 година
 • во сила од 18 ноември 2011 година 

23. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за условите за патување на државјаните на двете земји“ 

 • потпишана во Охрид на 03 септември 2011 година. 
 • во сила од 26 февруари 2012 година 

24. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за полициска соработка“ 

 • потпишан во Белград на 30 ноември 2011 година
 • во сила од 04 јануари 2014 година

25. „Договор меѓу Република Македонија и  Република Србија за правна помош во граѓански и кривични работи“

 • потпишан во Белград на 29 ноември 2011 година 
 • во сила од 05 февруари 2013 година

26. „Договор меѓу Република Македонија и  Република Србија за меѓусебно извршување на судски одлуки во кривичните предмети“

 • потпишан во Белград на 29 ноември 2011 година 
 • во сила од  27 февруари 2013 година

27. „Договор меѓу Република Македонија и  Република Србија за екстрадиција“

 • потпишан во Белград на 29 ноември 2011 година 
 • во сила од 06 декември 2012 година .

28. „Спогодба за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија во контекст на процесот на пристапување кон Европската унија “

 • склучена во Скопје на 18 февруари 2013 година
 • во сила од 21 мај 2013.

29. „Спогодба за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на јавни документи за стекнато образовно звање за стручни,академски и научни звања“ 

 • склучена во Белград  на 21 февруари 2014 година  
 • во сила од 22 септември 2016 година 

30. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за размена и заемна заштита на класифицирани информации“

 • склучена во Белград на 28 февруари 2014 година
 • во сила од 22.09.2014 година

31. „Договор меѓу Република Македонија и Република Србија за реципрочно признавање на возачки дозволи“

 • Склучен во Белград на 18 јули 2014 година
 • во сила од 18.11.2014 година

31. а) “Договор склучен со размена на ноти за зимена на член 4 став 2 од Договор меѓу Република Македонија и Република Србија за реципрочно признавање на возачки дозволи' 

 

32. “Договор за економска соработка  меѓу Владата на Република Македонија и Владата на  Република Србија “

 • склучен во Скопје на 16 февруари 2015  година
 • во сила од 19 октомври 2015 година 

33. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на  Република Србија за соработка во областа на туризмот “ 

 • склучен во Скопје на 16 февруари 2015  година

34. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на  Република Србија за утврдување на граничните процедури за железничкиот граничен премин Табановце-Прешево“ 

 • склучена во Скопје на 16 февруари 2015  година
 • во сила од 11 септември 2015 година 

35. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на  Република Србија за соработка во областа на образованието, науката и технологијата“ 

 • склучена во Скопје на 16 февруари 2015  година

36. „Договорот помеѓу Владата на Република Србија и Владата на Република Северна Македонија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија)“

 • склучен во Белград на 12 јули 2019 година 
 • во сила на 16 август 2019 година 

37. „Спогодбата меѓу Владата  на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за заедничко признавање на доверливи услуги кои се користат во Република Северна Македонија и во Република Србија“ 

 • потпишан aво Скопје на 26 август 2019 година

38. „Спогодбата меѓу Република Србија претставувана од МФ –царинска управа и Република Северна Македонија претставува од МФ-Царинска Управа за заедмно признавање на издадените одобрувања за овластен економски оператор –АЕОС“

 • потпишана во Скопје на 26 август 2019 година
 • во сила од 13 февруари 2020 година

39. „Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Миратовец - Лојане“

 • склучена во Скопје на 16 декември 2019 година 

40. „Договор помеѓу Владата на Република Северна Макеоднија и Владата на Република Србија за соработка во областа на борбата против криумчарење мигранти“

 • склучен во Скопје на 16 декември 2019 година 

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Протокол за воена соработка меѓу МО на  Република Македонија и Сојузното МО на  Сојузна Република Југославија “

 • склучен на 4 јуни 2001 година

2. „Протокол за соработка меѓу МНР на Република Македонија и Сојузното министерство за надворешни работи на СРЈ“

 • склучен на 29 декември 2000 година

3. „Програма за научно-технолошка соработка меѓу Министесртвото за образование и наука на Република Македонија и Министесртвото за развој и наука на СРЈугославија“ 

 • склучена на 10-11 јануари 2002 година

4. „Спогодба за соработка меѓу Државниот архив на Република Македонија и Архивот на Србија и Црна Гора“

 • склучена на 11 ноември 2004 година во Скопје

5. „Протокол за техничка и економска соработка во областа на земјоделството помеѓу Министерството за земјоделство, шумарсто и водостопанство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија“.

 • Склучен во Скопје на 02.06.2005 година

6. „Меморандум за соработка меѓу Директоратот за јавна дипломатија, дипломатска едукација и аналитичко истражување на Република Македонија и Дипломатската академија „Коча Поповиќ“ на Министерството за надворешни работи на Република Србија“

 • склучен во Скопје на 7 мај 2009 година.

7. „Програма за културна соработка помеѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Србија за 2009 и 2011 година“.

 • потпишана во Белград на 22 јули 2009 година 

8. „Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за изведување на мешани патроли долж заедничката државна граница“

 • потпишан во Љубљана на 28 февруари 2011 година

9. „Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за основање и функционирање на заеднички контакт центар за полициска соработка“

 • потпишан во Љубљана на 28 февруари 2011 година

10. „Меморандум за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за зајакнување на соработката во областа на внатрешната контрола и професионалните стандарди“

 • потпишан на ГП Голема Црцорија – Голеш на 06 мај 2011 година 

11. „Договор меѓу Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија и Министерството за млади и спорт на Република Србија за соработка во областа на спортот“

 • потпишан во Белград на 19 август 2011 година, 

12. „Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за одредување на подрачјето на заедничкиот граничен премин за спроведување на гранични проверки и контрола на граничниот премин за локален граничен сообраќај Голема Црцорија – Голеш“

 • потпишан во Охрид на 03 октомври 2011 година 

13. „Спогодба помеѓу Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, трговија, шумарство и водостопанство на Република Србија од областа на безбедност на храната и ветеринарството“ 

 • потпишана во Белград на 03.02.2012 година

14. „Спогодба помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, трговија, шумарство и водостопанство на Република Србија за фитосанитарна соработка“ 

 • потпишана во Белград на 03.02.2012 година

15. „Програма за соработка во областа на културата и уметноста меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Србија за 2012-2014 година“ 

 • потпишана во Белград на 20.04.2012 година

16. „Протокол за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија во областа на безбедноста по повод Европското првенство во ракомет 2012 година “

 • склучен во Ниш, Република Србија на 27.10.2011 година

17. „Спогодба меѓу Република Македонија и Република Србија за платено работење на лица издржувани од членови на дипломатските мисии и конзуларните претставништва“ 

 • потпишана во Скопје на 18 февруари 2013 година
 • Во сила од 13 јули 2013 година 

18. „Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Министерството за здравство на Република Србија за соработка во областа на здравството и медицинските науки“

 • склучен во Белград на 03 јуни 2013 година

19. „Протокол за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за соработка во текот на туристичката сезона за 2013 г.“

 • склучен во Белград на 03 јуни 2013 година

20. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија, Владата на Република Србија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на информатичките и комуникациските технологии“

 • склучена во Будва на 03 октомври 2013 година

21. „Протокол за соработка меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за соработка во текот на туристичка сезона во Република Македонија (за неопределен период)“ 

 • склучен на ГП Табановце на 28 декември 2013 година

22. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија за заедничко користење на просториите на дипломатско-конзуларните претставништва на двете држави“

 • Склучена во Скопје на 15 септември 2014 година
 • во сила од 15.09.2014 година 

23. „Меморандум за соработка помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Министерството за земјоделство и заштита на животната средина на Република Србија во полето на одрживиот развој и заштита на животната средина“

 • потпишан во Скопје на 16 февруари 2015 година
 • влегува во сила од датумот на потпишување

24. „Програма за соработка меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура и информирање на Република Србија за периодот 2015-2019 година “

 • потпишана  во Скопје на 16 февруари 2015 година 
 • во сила со потпишувањето и важи до 31.12.2019 година 

25. „План за одржување на консултации меѓу Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Министерството за надворешни  работи на Република Србија за периодот 2015-2016 година“ 

 • потпишан во Скопје на 16 февруари 2015 година
 • Во сила од 16 февруари 2015 година 

26. „Договор за соработка за проектот за регинална платформа на податоци меѓу Централен регистер на Република Македонија и Агенцијата за деловни регистри на Република Србија“ 

 • потпишан во Скопје на 03 октомври 2016 година
 • потпишан во Белград на 10 октомври 2016 година

27. „Меморандум за соработка меѓу Државниот завод за статистика на Република Македонија и Републичкиот завод за статистика на Република Србија“

 • потпишан во Скопје на 18 јануари 2018 година 

28. „Спогодба за соработка помеѓу Канцеларијата за информациски технологии и електронска управа на Република Србија и Министерството за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија во областа на дигитална трансформација.“

 • потпишан во Скопје на 19 јули 2019 година

29. „Спогодба помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија за фитосанитарна соработка“

 • потпишан во Скопје на 26 август 2019 година

30. „Спогодбата помеѓу Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Србија и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија за соработка во областа на безбедноста на храната и ветеринарството“

 • потпишана во Белград на 19 ноември 2019 година

31. „Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија во областа на борбата против трговија со луѓе“

 • потпишан во Скопје на 16 декември 2019 година

 

Last updated: 23 November 2020